[Gluster-users] File visible in listing but inaccessible over libgfapi

Milewski Daniel Daniel.Milewski at grupawp.pl
Thu Sep 19 10:09:44 UTC 2019


I've observed an interesting behavior in Gluster 5.6. I had a file
which was placed on incorrect subvolume (aparrently by the rebalancing
process). I could stat and read the file just fine over FUSE mount
point, with this entry appearing in log file:

[2019-09-18 13:00:04.484683] D [MSGID: 0] [dht-common.c:3030:dht_lookup_cbk] 0-portal-shared-dht: Entry /9d33b830-6fc9-4190-a33a-19940a3a8589/images/8130a8db-e3b0-4345-b040-72df1252faaf/d486dfc8-0ad5-4253-a586-e
18f47139a31 missing on subvol portal-shared-replicate-2

However, when using libgfapi the file was visible in directory listing,
but I could neither stat nor read it. I fixed this by running
rebalance.

I have two questions:

1. Why the behavior is different between these two access methods? From
what I know, when a file can't be find on a subvolume it belongs to
(according to file name's hash value) Gluster looks for file on any
other subvolume.
2. Could replace-brick operation trigger rebalance by itself? As far as
I know, the only operation that can trigger rebalace is remove-brick,
but I've found out that rebalance process is running in oVirt events
tab after I've run replace-brick. The message said:

Detected start of rebalance on volume portal-shared of Cluster Portal from CLI.

However, I'm pretty sure I didn't run it manually, nor could I find any
trace of this in cmd_history.log.


Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 445 199,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 005 950,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności<https://onas.wp.pl/poufnosc.html>, między innymi w celu realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności<https://onas.wp.pl/poufnosc.html>. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.


More information about the Gluster-users mailing list