[Gluster-devel] Hide trash directory.

Niels de Vos ndevos at redhat.com
Fri Jun 3 11:36:59 UTC 2016


On Fri, Jun 03, 2016 at 12:07:47PM +0200, Arkadiusz Karpiński wrote:
> Hello,
> How to hide/remove directory .trashcan, when I try to change name on empty
> value, by default it bring back to ".trashcan". Is it save to remove that
> directory when option "feature.trash" is off, or will bring it back after
> delete ?
> Is there any simple trick to disable this directory, for client mount ?

This is currently not possible. You can follow
https://bugzilla.redhat.com/1264849 for progress. The patch that has
been posted needs some corrections before it is ready for inclusion.

HTH,
Niels


> 
> BR,
> 
> -- 
> Arkadiusz Karpiński
> 
> Efinity Sp. z o.o.
> 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42
> t: +48 22 380 13 88 m: +48 793 783 343
> f: +48 22 380 16 76
> 
> Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073606,
> NIP 521-31-76-978,
> Wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN
> 
> Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.
> 
> Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Efinity, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Efinity.
> 
> _______________________________________________
> Gluster-devel mailing list
> Gluster-devel at gluster.org
> http://www.gluster.org/mailman/listinfo/gluster-devel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.gluster.org/pipermail/gluster-devel/attachments/20160603/ddca3777/attachment.sig>


More information about the Gluster-devel mailing list