[Gluster-devel] Question about unify over afr

Łukasz Mierzwa l.mierzwa at grono.net
Tue Aug 26 14:28:41 UTC 2008


Hi,

I testing glusterfs for small files storage, first I've setup a single disk 
gluster server, connected to it from another machine and served those files 
with nginx. That worked ok, I got good performance, on average about +20ms 
slower for each request but that's ok. Now I've setup unify over afr (2 afr 
groups with 3 servers each, unify and afr on the client side, namespace dir 
is on every server, as other stuff afr'ed on the client side), this is 
mounted on one of those 6 servers. After writing ~200GB files from production 
server I started to do some tests and I've noticed that doing simple ls on 
that mount point causes as many writes as reads, this has to do something to 
either unify or afr, I suspect that those writes are do to namespace but I 
need to do more debugging. It's very annoying that simple reads are causing 
so many writes. All my servers are in sync so there should not be any need 
for sealf-healing. Before I start debugging it I wanted to ask if this is 
normal? Shoud afr or unify generate so many writes to namespace or maybe 
xattrs during reads (storage is on ext3 with users_xattrs on)?

-- 
z poważaniem

Łukasz Mierzwa
Administrator Sieci

Grono.net Spółka Akcyjna

ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; 

KRS 0000228856, NIP: 929-173-90-15  Regon: 080019856 Kapitał zakładowy: 
550.000,00 złotych

http://grono.net

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca może być 
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś 
adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie 
zabronione i może by karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, 
uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i usunięcie.

More information about the Gluster-devel mailing list